A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

 

  1. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője a Celerus Bt. (2022 Tahitótfalu, Villám köz 3.) (a továbbiakban: „Szervező”)

 

  1. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A játékban a 4. pontban foglaltak szerint, olyan cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, aki betöltötte a 18. életévét, rendelkezik magyar hatóságok által kiállított személyazonosítóval, továbbá van saját Facebook profilja („Profil”).

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek, valamint a Streit-Zagonyi (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

 

  1. A nyereményjáték időtartama

A Játékosoknak a játékba kerülésre 2022.07.23-tól 2022.07.30. 24:00-ig van lehetősége.

 

  1. A nyereményjáték menete

A játékkiírást Streit-Zagonyi Facebook oldalán (https://www.facebook.com/streitzagonyi )tesszük közzé. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a 2022.07.23-án közzétett poszt szövegének megfelelően kommentben töltsenek fel egy saját készítésű képet az idei nyár legkedvesebb pillanatáról.

A nyeremény sorsolására 2022. 08.01-én kerül sor a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt felhasználók közül a https://commentpicker.com/ oldalon. A sorsoláskor tíz nyertest sorsolunk. A sorsolás nem nyilvános. A nyeremény készpénzre nem váltható.

A nyertes Játékos nevét a Streit-Zagonyi Facebook oldalán hozzászólás formájában teszi közzé és kapcsolatfelvételre kéri a nyertest privát üzenet formájában.

A nyertes Játékos a nyereményét a kapcsolatfelvétel után 30 napon belül GLS futárszolgálattal kapja meg. Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) átvételi határideje az értesítésüktől számított 15 nap. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

 

  1. A nyeremény

10 palack Zagonyi Rosé ’21

 

  1. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek

A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyertes Játékos értesítésének költségét.

 

  1. Információ a Játékról

A Játék hivatalos szabályzata elérhető a Streit-Zagonyi Facebook oldalán.

 

  1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Jelen Játék adatkezelője a Szervező, a Celerus Bt.

Elérhetősége: 2022 Tahitótfalu, Villám köz 3.; e-mail: info@celerus.hu

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül fentieken kívüli harmadik személyek részére nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait (név, lakcím) kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyeremény átadása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a Játékos a nyereményért történő jelentkezéssel elfogad.

A Játékos a nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és az együttműködést az átadás kapcsán kép-, hang- vagy filmfelvétel elkészítésében, valamint hozzájárul nevének, illetve ezen felvételeknek a Szervező által marketing célból történő nyilvánosságra hozatalához, használatához és megjelenítéséhez; Streit-Zagonyi honlapján és egyéb közösségi média felületein, külön díjazás nélkül.

Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Tájékoztatója rendelkezései az irányadók, amely megtalálható a Streit-Zagonyi weboldalán: a https://streit-zagonyi.hu/ weboldalon.

A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Tájékoztatója, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik az info@celerus.hu e-mail címen vagy a 06 26 585 500 telefonszámon. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána – amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá - az adatokat törli.

 

  1. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.

A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg.

Tahitótfali, 2022. július 23.

Celerus Bt.

 

STREIT GYÖRGY
E-MAIL
streit.gyorgy@streit-zagonyi.hu
TELEFON
+36 30 959 07 85


NAGY-FÁRÓ TIBOR
TELEFON
+36 30 946 13 09


CÍM
H-7773 Villány, Oporto u. 10.
Adatkezelési tájékoztató
Nyereményjáték szabályzat
Általános szerződési feltételek

Bankkártya elfogasási rendszerünk a barion szolgáltatja


    

A böngészési élmény fokozásáért ez a weboldal sütiket (Cookie) használ. További információ.